1. പരടൈ

    1. നാ.
    2. സഭ. പരടൈയാർ = കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക