1. പരണ്ടുക

    1. ക്രി.
    2. കരളുക
    3. ചിക്കുക
    4. മാന്തുക
    5. അവ്യക്തമായി എഴുതുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക