1. പരതന്ത്ര1

    1. വി.
    2. മറ്റൊരുത്തന് അധീനമായ
  2. പരതന്ത്ര2

    1. നാ.
    2. സ്വതന്ത്രയല്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക