1. പരതരുണി

    1. നാ.
    2. അന്യസ്ത്രീ
    3. ശത്രുവിൻറെ പത്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക