1. പരത്തുക

  1. ക്രി.
  2. നിരത്തുക
  3. വിസ്താരം വരുത്തുക
 2. പരതുക

  1. ക്രി.
  2. തപ്പുക
  3. കൈകൊണ്ടു തടഞ്ഞെടുക്കുക
  4. കണ്ണിൽ വളരുന്ന മാംസം ഉരച്ചുകളയുക
 3. പൃഥുക

  1. നാ.
  2. കറിക്കായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക