1. പരത്ര

  1. അവ്യ.
  2. അന്യലോകത്ത്
  3. അന്യത്ര
 2. പരഥര

  1. വി.
  2. അത്യധികമായ
 3. പരേതര

  1. നാ.
  2. സ്വന്തമായ, സ്നേഹമുള്ള
 4. പെരുതേരി

  1. നാ.
  2. കല്ലാശാരി, പൂഴിത്തച്ചൻ
 5. പുറതാര

  1. നാ.
  2. കളരിപ്പയറ്റിലെ ഒരടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക