1. പരദാസ്യം

    1. നാ.
    2. അന്യൻറെ ഭൃത്യനായിത്തീരൽ
  2. പ്രാദുഷ്യം

    1. നാ.
    2. പ്രത്യക്ഷത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക