1. പരദൂഷണം

    1. നാ.
    2. അന്യനെ ദുഷിക്കൽ, ഏഷണി, അപവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക