1. പരദേശി

    1. നാ.
    2. ഭിക്ഷു
    3. പരദേശത്തുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക