1. പരദ്രാഹം

    1. നാ.
    2. പരോപദ്രവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക