1. പരദ്രാഹി

    1. നാ.
    2. അന്യനുപദ്രവം ചെയ്യുന്നവൻ, ഘാതകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക