1. പരന്തപൻ

    1. നാ.
    2. ശത്രുക്കളെ തപിപ്പിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക