1. പരന്ധാമം

  1. നാ.
  2. സ്വർഗം
  3. പരമചൈതന്യം
 2. പർണധാമം

  1. നാ.
  2. ആശ്രമം, പർണശാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക