1. പരപീഡനം

    1. നാ.
    2. അന്യരെ പീഡിപ്പിക്കൽ
  2. പ്രപീഡനം

    1. നാ.
    2. ചതയ്ക്കൽ, തിരുമ്മൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക