1. പരപുഷ്ടം

    1. നാ.
    2. കുയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക