1. പരപുഷ്ട1

  1. വി.
  2. അന്യനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട
 2. പരപുഷ്ട2

  1. നാ.
  2. വേശ്യ
  3. ഇത്തിൾ
  4. കുയിൽപ്പേട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക