1. പരപ്പനാട്

    1. നാ.
    2. കോലത്തുനാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക