1. പരപ്പ്

    1. നാ.
    2. കടൽ
    3. വിസ്താരം
    4. പ്രചാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക