1. പരബലം

  1. നാ.
  2. ശത്രുസൈന്യം
  3. അന്യൻറെ ബലം
 2. പ്രബലം

  1. നാ.
  2. ശക്തിയുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക