1. പരഭൃത്ത്

  1. നാ.
  2. അന്യനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്
  3. കാക്ക (കുയിലിൻറെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട്)
 2. പരഭൃത1

  1. വി.
  2. അന്യനാൽ വളർത്തപ്പെട്ട, അന്യനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട
 3. പരഭൃത2

  1. നാ.
  2. കുയിൽപ്പേട
 4. പ്രഭൃതി

  1. അവ്യ.
  2. തുടങ്ങി, മുതൽക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക