1. പരമം

  1. നാ.
  2. ഏറ്റവും ശ്രഷ്ഠം
  3. ചിദാകാശം, ബ്രഹ്മപദം
  4. ശ്രഷ്ഠം
 2. പ്രേമം

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം
  3. ആനുകൂല്യം
  4. വിനോദം
  5. ആനന്ദം (പ്ര.) പ്രമിക്കുക, പ്രമലഹരി, പ്രമലേഖനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക