1. പരമകല

  1. നാ.
  2. ശ്രീപാർവതി
  3. ശ്രഷ്ഠകല
 2. പാർമകൾ

  1. നാ.
  2. ലക്ഷ്മീദേവി
 3. പെരുമക്കൾ

  1. നാ.
  2. മൂത്തവർ
  3. ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങൾ
  4. ബഹുജനങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക