1. പരമണ്ഡലം

  1. നാ.
  2. സ്വർഗം
  3. അന്യദേശം
  4. ശത്രുരാജ്യം
  5. ശ്രഷ്ഠമായ ദേശം
 2. പരിമണ്ഡലം

  1. നാ.
  2. വൃത്തം, ബിംബം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക