1. പരമരസം

  1. നാ.
  2. മുഖ്യരസം
  3. വളരെയധികം രസിപ്പിക്കുന്നത്
  4. വെള്ളംചേർത്തമോര്
 2. പരാമർഷം

  1. നാ.
  2. വലിയകോപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക