1. പരമാണുവാദം

    1. നാ.
    2. പ്രപഞ്ചഘടന പരമാണുക്കളെക്കൊണ്ടാണെന്ന വാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക