1. പരമാത്മാവ്

    1. നാ.
    2. ശുദ്ധാത്മാവ്
    3. സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ജീവനായിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക