1. പരമാന്നം

    1. നാ.
    2. ക്ഷീരാന്നം, പാച്ചോറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക