1. പരമാർഥി

    1. നാ.
    2. ഭോഷൻ
    3. പരമാർഥമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക