1. പരമേശ്വരി

    1. നാ.
    2. ഭദ്രകാളി
    3. ശ്രീപാർവതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക