1. പരമേശ്വരൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. വിഷ്ണു
    4. ഇന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക