1. പരമ്പരിതം

    1. നാ.
    2. രൂപകാലങ്കാരത്തിൻറെ ഒരു പിരിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക