1. പരമ്പരീണ

    1. വി.
    2. പാരമ്പര്യക്രമത്തിലുള്ള
  2. പാരമ്പരീണ

    1. വി.
    2. പരമ്പരയായികിട്ടിയിട്ടുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക