1. പരലോകവിധി

    1. നാ.
    2. ശേഷക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക