1. പരവതാനി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം രത്നകംബളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക