1. പരവ്രതൻ

    1. നാ.
    2. ധൃതരാഷ്ട്രർ
  2. പ്രവർത്തന

    1. നാ.
    2. കല്പന, അനുവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക