1. പരവൻ

  1. നാ.
  2. കല്ലാശാരി
  3. അരയൻ
  4. കക്കാനീറ്റി ചുണ്ണാമ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജാതി
 2. പരവാൻ

  1. നാ.
  2. അന്യൻറെ ചൊൽപ്പടിക്കു നടക്കുന്നവൻ
 3. പൗരവൻ

  1. നാ.
  2. പുരുവംശജൻ, പൗരൻ
  3. മലബാറിൽ കുടിയേറിയ ഒരു ജാതി
 4. പാർവണ

  1. വി.
  2. പർവത്തിലുള്ള, വെളുത്തവാവിലുള്ള
  3. (പർവത്തിലെ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ) വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 5. പൂർവൻ

  1. നാ.
  2. പൂർവികൻ, കാരണവൻ
 6. പൂർവേണ

  1. അവ്യ.
  2. ഒന്നിച്ച്, അനുസരിച്ച്
 7. പ്രവാണി

  1. നാ.
  2. നെയ്ത്തുകാരൻ
 8. പ്രവേണി

  1. നാ.
  2. ആനലായം
  3. മിടഞ്ഞുകെട്ടിയ തലമുടി
  4. ഭർത്തൃവിരഹത്താൽ അലങ്കരിക്കാതെ കെട്ടിവച്ച തലമുടി
  5. ആനപ്പുറത്തുവിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം
  6. നദീപ്രവാഹം
 9. പരവാണി

  1. നാ.
  2. ന്യായാധിപതി
  3. സുബ്രഹ്മണ്യൻറെ മയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക