1. പരശുരാമൻപണം

    1. നാ.
    2. കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക