1. പരശ്വധം

    1. നാ.
    2. വെൺമഴു
  2. പാരശ്വധം

    1. നാ.
    2. വെണ്മഴു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക