1. പരസ്താൽ

    1. അവ്യ.
    2. മറുവശത്ത്
    3. അപ്പുറത്ത്
    4. അതിനുശേഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക