1. പരസ്ത്രീ

    1. നാ.
    2. അന്യൻറെ ഭാര്യ
    3. വേശ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക