1. പരസ്പരം

    1. അവ്യ.
    2. അന്യോന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക