1. പരസ്മൈപദി

    1. നാ.
    2. സംസ്കൃതവ്യാകരണമനുസരിച്ച് ക്രിയകൾ രണ്ടുവിധമുള്ളതിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക