1. പരഹിതം

  1. നാ.
  2. അന്യനു ഹിതമായത്
  3. മറ്റൊരുവൻറെ ഇഷ്ടം
  4. (ജ്യോ.) ഒരു ഗണിതസമ്പ്രദായം
 2. പ്രഹിതം

  1. നാ.
  2. ചാറ്
  3. കറിക്കൂട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക