1. പരാക്രമി

    1. നാ.
    2. പരാക്രമമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക