1. പരാഗപുഷ്പം

    1. നാ.
    2. പൊടിക്കടമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക