1. പരാഗമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വ്യാപിക്കുക
    3. മരിക്കുക
    4. ചുറ്റുക
    5. തിരിച്ചുവരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക