1. പരാങ്മുഖ

    1. വി.
    2. മുഖം തിരിച്ചുകളഞ്ഞ, പിന്തിരിഞ്ഞ
    3. അനുകൂലമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക