1. പരാജയം

    1. നാ.
    2. തോൽവി
  2. പുരാജയം

    1. നാ.
    2. കളരിപ്പയറ്റിലെ പതിനെട്ടടവുകളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക