1. പരാഞ്ജം

  1. നാ.
  2. ചക്ക്
  3. നുര
  4. വാൾമുന
 2. പരഞ്ജം

  1. നാ.
  2. വാൾത്തല
  3. ഇന്ദ്രൻറെ വാൾ
  4. തൈലയന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക