1. പരാധീനം

    1. നാ.
    2. ദാരിദ്യ്രം
    3. അന്യനു കീഴ്പ്പെട്ടത്
    4. പാരവശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക